Hälsoteknologi - Ht19 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Hälsoteknologi - Ht19 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi
Föreläsare HVD Nyholm Linda /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 13.9.2019 kl.18:00-21:15
lördag 14.9.2019 kl. 09:00-16:30
lördag 26.10.2019 kl. 09:00-16:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 26.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

- beskriva hälsoteknologi som en drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom social- och hälsovårdens verksamhetsområden
- redogöra för social- och hälsovårdens behov och ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar
- reflektera över eHälsa i relation till kvalitet och säkerhet
- reflektera över hur eHälsa påverkar styrprinciper och ledarskap inom offentliga organisationer
- beskriva möjligheter och utmaningar med digital informationsteknik
- redogöra för lagar kring och tillsynen av den hälsoteknologiska branschen i Finland.
Innehåll Kursen behandlar hälsoteknologi som framtida resurs för social- och hälsovårdens olika områden; organisation, ekonomistyrning och digital informationsteknik. Kursen redogör för social- och hälsovårdens behov och utmaningar samt ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar. eHälsa, kvalitet och säkerhet. Inom ramen för denna kurs behandlas vidare lagar och tillsyn av den hälsoteknologiska branschen i Finland (Valvira/Fimea).
Arbetssätt Föreläsningar, seminarier, självstudier, gruppdiskussioner.
Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.
Examination Föreläsningar, en mindre övningsuppgift. Hemtentamen.
Litteratur Karlsson, L. (2014). Vad är offentlig förvaltning? Lund, Studentlitteratur.
Kastberg, G. & Berlin, J. (2011). Styrning av hälso-och sjukvård. Stockholm, Liber. (valda delar)
Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (kap 2, 4, 5, 6) (Behandlas under kursen)
Valvira: Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100629
Vårdanalys. (2017). För säkerhets skull. Befolkningens inställning till nytta
och risker med digitala hälsouppgifter. Rapport10.https://www.vardanalys.se/wp-content/
uploads/2017/12/2017-10-rapport-web.pdf
Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T.,McKinstry, B., Procter, R., Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).

Övrigt material enligt lärarens anvisningar.
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi. Den sista delkursen i blocket, Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi, 5 sp erbjuds våren 2020.

Utskriven 23 augusti 2019 kl 04:55