Rättsvetenskap - Ht19 Avtalsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Rättsvetenskap - Ht19 Avtalsrätt
Föreläsare JD, ED Enkvist Joachim /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 1.11.2019 kl.17:00-21:00
lördag 2.11.2019 kl. 09:00-15:00
söndag 3.11.2019 kl. 09:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 09.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt). Kursen innefattar följande delområden: Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.
Innehåll Inom kursen avtalsrätt behandlas juridiska frågor som kan uppkomma mellan olika avtalsparter. Om ett avtal är ofullständigt eller diffust formulerat bör man finna en sådan lösning som är rättvis gentemot bägge parter. Inom kursen behandlas också som ett exempel på en särskild avtalstyp köpavtalet.
Arbetssätt Föreläsningar och litteraturstudier.
Examination Tentamen.
Litteratur 1. Wilhelmsson & Sévon & Koskelo, Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl., 2006
2. Sandvik & Sisula-Tulokas. Internationella köplagen, 2013
3. Saarnilehto, Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain., 2009 (behandlas under kursen)
4. Författningar:
Köplag (355/1987)
F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6
Jordabalk (540/1995) kap. 2
Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag
L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag
L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

Utskriven 23 augusti 2019 kl 04:44