Psykologi - Vt19 Klinisk psykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Psykologi - Vt19 Klinisk psykologi
Föreläsare PsM, psykoterapeut Johansson Joachim / PsM Melakari Elin
Studiepoäng 10
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider lördag 4.5.2019 kl. 09:00-15:30
söndag 5.5.2019 kl. 09:00-14:45
lördag 18.5.2019 kl. 09:00-15:30
söndag 19.5.2019 kl. 09:00-13:45
Första anmälan 05.05.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 02.05.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Observera att det är obligatorisk närvaro på alla närstudietillfällen (100%).
Vuxendelen hålls av PsM, psykoterapeut Joachim Johansson och barn- och ungdomsdelen av PsM Elin Melakari.
Innehåll Kursen introducerar den kliniska psykologin, dvs den del inom psykologin
som handlar om arbete med psykiska störningar.
Under kursen presenteras de officiella kliniska klassifikationssystemen, och
de vanligast störningstillstånden med tonvikt på hur de yttrar sig ur
psykologisk synvinkel.
Arbetssätt Allt material samlas på Moodle. Under kursen förväntas deltagarna dels idka
självstudier, samt aktivt delta i diskussioner och också presentera ett
grupparbete.
Examination Två tentamen samt godkända inlämningsarbete.
Litteratur Vuxendelen:
-Fahlke et al. (2012). Psykopatologi. Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 9789127119283)
Boken avlägges genom att deltagarna skriver handledda essäer om de tre olika kapitlen, inlämnas på Moodle. Innehåller en introduktion till de största
inriktningarna inom klinisk psykologi, deras framväxt och synsätt.

-Kap ”F” ur ICD-10 (hittas på www.who.com ), här gäller det bara att känna till
rätta undergrupp för olika störningstyper, i övrigt är detta uppslagskunskap.

-Levander et. Al (2017). Psykiatri: En orienterande översikt. Studentlitteratur:
Lund (ISBN 9789144109138)
Kapitlen: 1,2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Här tas de centralaste störningarna
upp på ett lättfattligt men ändå informativt sätt – inte så långa texter.

-Rydén, G., Wallroth, P. (2008). Mentalisering -att leka med verkligheten.
Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 978-91-27-02651-3).
Ss 35-159. En lättskriven introduktion till det moderna sättet att se på
anknytning, mentalisering och hur dessa kan medföra problem om de störs.

Barn- och ungdomsdelen:
-Broberg, et al. Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar (2:a upplagan).
Natur och Kultur: Stockholm (ISBN 9789127135888)
Del II ss 265-517.

-Hart, S., Schwartz, R (2010). Från interaktion till relation. Liber: Stockholm
(ISBN 9789147099221)
Boken fördjupar anknytningsperspektivet och presenterar de centralaste teoretikerna på området. Avlägges
i form av handledda essäer som inlämnas på Moodle.
Övrig information Kursfordringarna motsvarar Klinisk psykologi (5sp) samt
Klinisk barn- och ungdomspsykologi (5sp) inom psykologprogrammet.

Utskriven 19 maj 2019 kl 21:20