Specialpedagogik - Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Specialpedagogik - Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv
Föreläsare Ped.lic. Sahlberg-Sjöblom Gerd /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 22.3.2019 kl. 17:00-20:15
lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
torsdag 4.4.2019 kl. 18:00-20:30
fredag 5.4.2019 kl. 18:00-20:30
lördag 6.4.2019 kl. 09:00-13:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 27.02.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.
Innehåll - mångkulturell pedagogik
- interkulturell kompetens
- mångfald och elevvariation i en skola för alla
- invandrar- och flyktingundervisning.
Arbetssätt Föreläsningar, case och gruppuppgifter samt egen presentation.
Examination Aktiv närvaro, genomförda uppgifter samt godkända inlämningsarbeteb och/eller tentamen.
Litteratur Litteraturen väljs i samråd med föreläsaren/examinatorn
Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (Eds.) (2005). Multicultural education: issues and
perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Lahdenperä, P & Lorentz, H. (red) (2010) Möten i mångfaldens skola. Interkulturella
arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur
Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola.
Studentlitteratur.
Paavola, H., & Talib, M. T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa.
Jyväskylä: PS-kustannus (behandlas under kursen).
Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:26