Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 8.1.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 29.1.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 12.2.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 5.3.2019 kl.16:30-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 19.12.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning OBS! Vi har lång väntelista på kursen. Vänligen hör av dig till kansliet om du inte ämnar gå så får någon annan din plats.
Mål Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.
Innehåll Kursen tar bl.a. upp:
- gruppens utveckling mot team
- positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet
- salutogent ledarskap - meningsfullt arbete
- coaching - ledarens nya utmaning?
Arbetssätt Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.
Examination Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.
Litteratur Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.
Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
De olika delkurserna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Burnout-problematik (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:31