Hälsoteknologi - Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Hälsoteknologi - Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi
Föreläsare HVD Nyholm Linda /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 1.2.2019 kl.18:00-21:15
lördag 2.2.2019 kl. 09:00-16:30
lördag 30.3.2019 kl. 09:00-16:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 14.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkända studier förväntas studerande ha kunskaper och färdigheter för utvärdering av olika
hälsoteknologiska lösningar samt kunskaper och färdigheter att delta vid implementering.
Efter avslutad kurs förväntas studerande:
- kunna beskriva utvecklingsprocess och design för en ny hälsoteknologisk lösning, från innovation till
implementering
- kunna beskriva vad som avses med en innovation och framtidsforskning, och ge exempel
- känna till metoder för utvärdering, HTA
- kunna redogöra för den digitala klyftan och förklara vad som menas med digital kompetens
- känna till nationella och internationella planer för implementering av nya hälsoteknologiska lösningar
- kunna förklara vad som avses med artificiell intelligens och Big data, och framställa nytta och risker
Innehåll Inom ramen för denna kurs behandlas utvecklingsprocess och design för att förändra praxis samt
användarcentrerad design. Kursen innehåller vidare innovationer och implementering av nya lösningar.
Nationella och internationella planer gällande implementering av hälsoteknologi. Health Technology
Assessment. Dessutom behandlas patienternas digitala kompetens och den digitala klyftan.
Framtidens patient: från vårdkonsument till hälsoproducent, spetspatienter. Robotik, Artificiell
intelligens, Big data. Kursen innefattar också framtidsforskning och globala trender inom
hälsoteknologin.
Arbetssätt Föreläsningar, seminarier, självstudier.
Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.
Examination Hemtentamen alt. e-tentamen. Godkänt grupparbete.
Litteratur Merilampi, S. & Andrew, S. (2016). Introduction to Smart eHealth and eCare
Technologies. Productivity Press.
Eriksson, H., Christiansen , M., Engström, A., Holmgren, J., & SalzmanErikson,
M. (2014). Vårdvetenskap och postmodernitet. En introduktion.
Lund, Studentlitteratur. (valda delar)
Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikiraj. Porvoo, Fioca Oy. (kap 3, 4, 5, behandlas under kursen)
Hyppönen, H., Hämäläinen, P. & Reponen, J. E-health and e-welfare of
Finland. THL Rapport 18.
EU. eHealth action plan 2012-2020.
file:///C:/Users/lnyholm/Downloads/eHealthActionPlan2012-2020.pdf
Världshälsoorganisationen (WHO). From innovation to implementation.
eHealth in the WHO European Region. (2016).
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/FromInnovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf
Övrigt material enligt lärarens anvisningar.
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:41