Anmälan till utbildning

Litteraturvetenskap - Vt19 Finlandssvensk litteratur

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Litteraturvetenskap - Vt19 Finlandssvensk litteratur
Föreläsare FD Johansson Eva /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 1.2.2019 kl. 18:00-20:00
lördag 2.2.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30
fredag 1.3.2019 kl. 18:00-20:00
lördag 2.3.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30
fredag 8.3.2019 kl. 18:00-20:00
lördag 9.3.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 09.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:
- presentera ett antal viktiga finlandssvenska litterära verk
- redogöra för huvudlinjerna i den svenskspråkiga litteraturens historia i Finland
- kontextualisera de behandlade litterära verken i relation till språkliga och
kulturella förhållanden i Finland från 1800-talet till 2000-talet.
Innehåll Kursen ger en översiktlig bild av den svenskspråkiga litteraturens utveckling
i Finland. Genom ett antal representativa punktnedslag i enskilda
författarskap och verk i kombination med handboksläsning och några
problematiserande artiklar och essäer studeras huvudlinjerna i litteraturens
utveckling under 1800-och 1900-talet.
Arbetssätt Föreläsningar och seminariediskussioner samt litteraturstudier.
Examination Muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter samt skriftlig inlämningsuppgift.
Litteratur Annan sekundärlitteratur (utdrag, valda delar enligt föreläsarens anvisningar)
Bleibtreu R., "Henrik Parland går på bio". Erhållit Europa vilket härmed erkännes, red. Clas Zilliacus (2011)
Druker E., Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden (2008)
Ekman M., Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899-1944 (2011)
Lival-Lindström M., Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur (2009)
Mazzarella M., Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen. Frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur (1985)
Mazzarella, M., Det trånga rummet. En finlandssvensk romantradition (1989)
Stenwall, Å., Den omöjliga hemkomsten. Rötter och rotlöshet hos några österbottniska författare (2006)
Toftegaard Pedersen A., Urbana odysséer. Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa (2007)
Söderling, T., Drag på parnassen. Två sextiotalsstudier (2008)
Westin, B., Tove Jansson Ord, bild, liv (2007)
Witt-Brattström E., Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse (1997)

Enskilda författarskap
Björling B., lyrik ur Den finlandssvenska dikten
Diktonius E., lyrik ur Den finlandssvenska dikten
Fagerholm M., Den amerikanska flickan
Gripenberg, A., I tätnande led
Jansson T., Hur gick det sen?
Jansson, T., Bildhuggarens dotter
Kihlman, C., Människan som skalv
Lundberg, U-L., Stora världen
Parland H., Sönder
Runeberg, J.L, Hanna
Schildt, R., Den segrande Eros
Sund, L., Colorado Avenue
Södergran E., Landet som icke är
Tikkanen, M., Män kan inte våldtas
Topelius Z., Boken om vårt land (utdrag), lyrik ur Den finlandssvenska dikten
Två samtida böcker (valfri genre)

Utskriven 12 december 2018 kl 18:24