Utvecklingspsykologi - Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Utvecklingspsykologi - Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi
Föreläsare Psykolog, psykoterapeut Wager Ingrid /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 8.2.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 9.2.2019 kl. 09:00-16:30
söndag 10.2.2019 kl. 09:00-15:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 16.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas studerandena känna till de grundläggande
målsättningarna för barnpsykoterapi, terapiprocessen, de centrala teknikerna,
samt även vara bevandrade i centrala begrepp.
Innehåll Att ge deltagarna grundläggande kännedom om psykoterapeutiskt arbete
med barn i olika åldrar samt ungdomar. Även tidig vård av växelverkan
mellan föräldrar och spädbarn genomgås, samarbetet mellan terapeut och
föräldrar under barnets alla åldrar betonas. Olika teoretikers bidrag till
terapifältets utvecklande genomgås.
Arbetssätt Föreläsningar, litteraturstudier, gruppdiskussioner.
Examination Hemtentamen i form av uppsats.
Litteratur Öst Lars-Göran red., KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin, Natur & Kultur, 2010.
Weisz, John R.; Kaxdin. Alan E. Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents.

Artiklar:
http://www.apa.org/news/press/release/2006/09/childre-meds.aspx
(+ andra artiklar enligt anvisning)

Tilläggslitteratur:
1. Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015. Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting, 2015.
Exemplar går att beställa via www.bup.se, hela skriften hittas också online på http://bup.sidvisning.se/bupriktlinjer2015/
Bup riktlinjer
bup.sidvisning.se

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:26