Skolpsykologi - Vt19 Sexualkunskap

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Skolpsykologi - Vt19 Sexualkunskap
Föreläsare Sexualterapeut Åhman Susanna /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider torsdag 11.4.2019 kl. 16:00-20:45
fredag 12.4.2019 kl. 16:00-20:45
lördag 13.4.2019 kl. 10:00-16:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.03.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella
utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt
ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med
barn och unga.

Allmänfärdigheter:
Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll,
att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de
positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.
Innehåll Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna.
Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteende behandlas,
och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså
upp.
Arbetssätt Föreläsningar, diskussion, grupparbeten.
Examination Tentamen samt 75% närvaro på föreläsningarna.
Litteratur Lundberg, P. O.(2010). Sexologi. Liber.
Alternativt
Apter, D., Väisälä L. & Kaimola, K.(2006). Seksuaalisuus. Duodecim.
Samt föreläsarens kompendium.

Utskriven 19 maj 2019 kl 20:36