Rättsvetenskap - Vt19 Arbetsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Rättsvetenskap - Vt19 Arbetsrätt
Föreläsare PL Långkvist Kurt /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 11.1.2019 kl.17:00-21:00
lördag 12.1.2019 kl. 09:00-15:00
söndag 13.1.2019 kl. 09:00-13:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 03.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Målgrupp Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler
som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter
har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs
behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.
Mål Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,
varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,
arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till
arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati
och jämställdhet.
Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om
arbetsrättens centrala delar.
Arbetssätt Föreläsningar, litteraturstudier.
Examination Tentamen.
Litteratur 1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen)
2. Författningar:
Arbetsavtalslag (55/2001)
ArbetarskyddsL (738/2002)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
L om kollektivavtal (436/1946)
L om arbetsdomstolen (646/1974)
L om medling i arbetstvister (420/1962)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
Personalfondslag (934/2010)
Arbetstidslag (605/1996)
Semesterlag (162/2005)
Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

Lagstiftningen finns på svenska på:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:41