Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt19 En inkluderande mångkulturell skola
Föreläsare PeM Mertaniemi Ritva /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider måndag 1.4.2019 kl. 17:15-21:15
tisdag 2.4.2019 kl. 17:15-21:15
OBS Nya datum:
måndag 6.5.2019 kl. 17:15-21:15
tisdag 7.5.2019 kl. 17:15-21:15
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 11.03.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
- kritiskt diskutera de ramar lagstiftning och läroplan ger samt kurslitteraturens
innehåll vad gäller teori, metoder och innehåll för undervisning i
mångkulturella klassrum
- sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur mångkulturella och
flerspråkiga elever kan inkluderas och stödjas i skolarbetet, i synnerhet med
beaktande av modersmålet.
Innehåll Kursen syftar till att utveckla lärares beredskap för att skapa en inkluderande skolmiljö där mångfald ses som pedagogisk och specialpedagogisk resurs. I detta arbete är området interkulturell pedagogik centralt, dvs. frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet och lärande. Under kursen fokuseras skolmiljöns bemötande av elevers olika språk och kulturbakgrund för att stödja dessa processer, i synnerhet modersmålets roll och frågor kring stöd för modersmålsutvecklingen.
Arbetssätt Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och arbetsuppgifter. Mellan dessa närträffar läser de studerande kurslitteratur och skriver reflekterande analyser av innehållet, som lämnas in på förhand och sedan diskuteras med stöd av föreläsaren på följande närträff.
Examination Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
Godkända analys-/planeringsuppgifter.
Litteratur Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.)(2006) . Interkulturella perspektiv. Pedagogik i
mångkulturella lärandemiljöer. Studentlitteratur.
Ellneby, Y.(2008). Pedagoger mitt i mångfalden.
Bouakaz, L.(2009). Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.Studentlitteratur.
Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.
Övrig information Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs i
specialpedagogik.

Utskriven 19 maj 2019 kl 21:12