Krispsykologi - Vt19 Intervention

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Krispsykologi - Vt19 Intervention
Föreläsare FM Kjerulf Anne-Charlotte /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 5.4.2019 kl.17:00-21:00
lördag 6.4.2019 kl. 09:00-16:30
söndag 7.4.2019 kl. 09:00-15:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.03.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck
- beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer support
- kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.
Innehåll Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris.
Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.
Arbetssätt Föreläsningar och övningar.
Examination Obligatorisk närvaro (100%) och aktivt deltagande.
Litteratur Boss, P. (2006). Loss, Trauma and Resilience - therapeutic work with ambigous loss. Norton.
Hammarlund, C-O. (2001). Bearbetande samtal. Natur och Kultur.
Dyregrov, A. (2012). Barn och trauma. Studentlitteratur
Övrig information Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
- Introduktion till krispsykologi, 5 sp
- Chock, 5 sp
- Intervention, 5 sp
- Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
- Massmedias roll vid kriser, 5 sp
- PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:08