Anmälan till utbildning

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning
Föreläsare PeD, docent Slotte Anna /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider torsdag 27.9.2018 kl. 16:00-21:00
fredag 28.9.2018 kl. 16:00-21:00
lördag 29.9.2018 kl. 09:00-16:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
- kritiskt diskutera innehållet i kurslitteraturen vad gäller teori, metoder och
innehåll för språkutvecklande ämnesundervisning
- tillämpa sina kunskaper inom området för att planera språkutvecklande
ämnesundervisning
- sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur elever med annan
språklig och kulturell bakgrund kan integreras och stödjas i den ordinarie
undervisningen, med fokus på språkliga aspekter.
Innehåll Kursen behandlar didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet, mer specifikt hur lärare i sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande. Huvudfokus ligger på skolspråket och dess utveckling från vardagsspråk till ämnesrelaterat språk. Under kursen behandlas olika pedagogiska modeller och arbetssätt såsom genrepedagogik, textsamtal och interaktionens betydelse för lärandeprocessen.
Arbetssätt Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier, övningsuppgifter. Film, drama och digitala verktyg används. OBS! Kursdeltagarna kommer att göra en mindre förhandsuppgift inför kursen. Några veckor innan kursen inleds ges noggrannare instruktioner om denna.
Examination Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
Godkända analys-/planeringsuppgifter.
Litteratur Under kursen läses ett urval av dessa texter. En kompletterande referenslista ges under kursen.

Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
Gibbons, P. (2006/2013). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren & Fallgren.
Gibbons, Pauline (2006 / 2013). Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Natur & Kultur.
Hajer, M. & Meestringa, T. (2010/2014). Språkinriktad undervisning - En handbok. Hallgren & Fallgren.
Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2004/2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur.
Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Stockholm: Natur och Kultur.
Roe, A. (2014). Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups.
Skolverket. (2011). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket.
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/82/82559_greppa-sprket-pdf.pdf
Slotte, A & Forsman, L. (2016). Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande. I G. Oker-Blom, A. Westerholm (red.). Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 102–125). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.
Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Utbildningsstyrelsen. http://www.oph.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

+ ett antal artiklar från Lärportalen (https://larportalen.skolverket.se).
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna i Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik (25 sp). I mån av intresse kommer flera delkurser i ämnet att erbjudas.

Utskriven 25 september 2018 kl 06:43