Anmälan till utbildning

Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi
Föreläsare FM Kjerulf Anne-Charlotte /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 23.11.2018 kl. 17:00-21:00
lördag 24.11.2018 kl. 09:00-16:30
söndag 25.11.2018 kl. 09:00-15:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 31.10.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna redogöra allmänt för grundläggande teori inom krispsykologi
- kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut
- kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.
Innehåll Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom.
Arbetssätt Föreläsningar, gruppdiskussioner.
Examination Hemtentamen.
Litteratur Litteratur:
Raundalen, M. & Schulz, J.-H. (2007). Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris. Lund: Studentlitteratur.
Dyregrov, A. (2007). Sorg hos barn - En handledning för vuxna. Lund: Studentlitteratur.
Fahrman, M. (1993). Barn i kris. Lund: Studentlitteratur.
Övrig information Kursen inleder ett nytt grundstudieblock (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
- Introduktion till krispsykologi, 5 sp
- Chock, 5 sp
- Intervention, 5 sp
- Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
- Massmedias roll vid kriser, 5 sp
- PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

Utskriven 21 november 2018 kl 10:11