Anmälan till utbildning

Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi
Föreläsare HVD Nyholm Linda /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 14.9.2018 kl.18:00-21:15
lördag 15.9.2018 kl.09:00-16:30
lördag 10.11.2018 kl.09:00-16:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 26.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
- beskriva vad digitalisering inom vård och omsorg innebär ur ett etiskt perspektiv
- redogöra för minst tre centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologin
- diskutera etiska frågor om teknologi i vård och omsorg utgående från de etiska riktlinjer som finns presenterade i kurslitteraturen
- förklara hur hälsoteknologiska lösningar kan underlätta för sårbara grupper
- känna till etiska utmaningar vid utvecklandet av olika evidensbaserade hälsoteknologiska och användarvänliga lösningar.
Innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper i hälsoteknologi samt kunskap om de etiska utmaningar som kan förekomma vid olika aspekter av eHälsa, patientcentrerade eHälsotjänster och digitala vårdsystem som berör individer inom social- och hälsovård. Kursen innefattar centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologi som exempelvis ansvar, värdighet, integritet och självbestämmanderätt. Hälsoteknologi som ett verktyg för sårbara grupper. Etiska riktlinjer gällande hälsoteknologi i vård och omsorg samt etisk utvärdering.
Arbetssätt Föreläsningar, grupparbeten, seminarier, självstudier. Studiebesök.
Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.
Examination Godkänt grupparbete, skriftligt övningsarbete.
Litteratur Birkler, J. & Dahl, M.R. (2014). Den digitala patienten. Stockholm, Liber. (Kap 1,
4, 5)
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund,
Studentlitteratur. (valda delar)
Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (behandlas under kursen)
Social- och hälsovårdsministeriet. (2010). Teknologia ja etiikka sosiaali ja

terveysalan hoidossa ja hoivassa. Rapport 30.(behandlas under kursen)
Sävenstedt, S., Zingmark, K. & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och
omsorg av äldre: teknik, etik och praktik. Lund, Studentlitteratur. (Kapitel 11).
Social och hälsovårdsministeriet. (2011). Den etiska grunden för social och
hälsovården.
http://etene.fi/documents/1429646/1571620/Publikation+33+Den+etiska+grunden+f%C3%B6r+social+och+h%C3%A4lsov%C3%A5rden%2C+2011.pdf/3cd3621e-5301-43d7-9eeb5f6aecf84f5e
Sandås , S., & Koskinen , C. (2015). Vårdpersonalens erfarenheter av
datateknologins inverkan på vårdarbete och vårdrelation. Hoitotiede 27(1),43-52.

Utskriven 21 november 2018 kl 10:14